Kårstämma 2022

Söndagen den 13 februari kl. 13.00.

Stämman hålls digitalt via Teams

Dagordning Kårstämma 2022

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av mötessekreterare
 3. Justering av röstlängden
 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 7. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen
  samt revisionsberättelsen avseende år 2021
 8. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet
  åt kårstyrelsens ledamöter för år 2021
 9. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. Behandling av propositioner till kårstämman
 11. Behandling av motioner till kårstämman
 12. Genomgång samt ev. revidering av kårens drogpolicy
 13. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för år 2022
 14. Val av kårordförande
 15. Val av vice kårordförande
 16. Val av sekreterare
 17. Val av kassör
 18. Val av övriga ledamöter och ev suppleanter i kårstyrelsen
 19. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 20. Val av scoutkårens delegater till andra beslutande årsmöten inom scoutrörelsen
  för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa
 21. Val av övriga funktionärer
 22. Tillsättande av valberedning
 23. Övriga ärenden
 24. Mötet avslutas

Handlingar

 

Styrelsens förslag till budget respektive verksamhetsplan 2022, resultat och balansräkning, verksamhetsberättelse, valberedningens förslag till personvalen, och motioner/propositioner kommer att finnas på hemsidan senast en vecka innan kårstämman.