Kårstämma 2023

Söndagen den 12 februari kl. 10.00 på scoutgården.

Dagordning Kårstämma 2023

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Justering av röstlängden
 5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 8. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende år 2022
 9. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för år 2022
 10. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. Behandling av propositioner till kårstämman
 12. Behandling av motioner till kårstämman
 13. Genomgång samt ev. revidering av kårens drogpolicy
 14. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för år 2023
 15. Val av kårordförande
 16. Val av vice kårordförande
 17. Val av sekreterare
 18. Val av kassör
 19. Val av övriga ledamöter och ev suppleanter i kårstyrelsen
 20. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 21. Val av scoutkårens delegater till andra beslutande årsmöten inom scoutrörelsen
  för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa
 22. Val av övriga funktionärer
 23. Tillsättande av valberedning
 24. Övriga ärenden
 25. Mötet avslutas

Handlingar


Styrelsens förslag till budget respektive verksamhetsplan 2022, resultat och balansräkning, verksamhetsberättelse, valberedningens förslag till personvalen, och motioner/propositioner kommer att finnas på hemsidan senast en vecka innan kårstämman.